NIF – negativní inspirační úsilí / negative inspiratory force

Negativní inspirační úsilí (NIF – negative inspiratory force) je jeden z parametrů používaných k predikci zdali je pacient schopen zahájení odvykání od sedace a ventilace. Promiscue je rovněž používán termín maximální inspirační tlak (MIP – maximal inspiratory pressure).

NIF je definován jako maximální tlakové úsilí, které je pacient schopen vyvinout oproti uzavřeným dechovým cestám během 20 sekund z funkční residuální kapacity plic (FRC). Testuje se tedy vždy na konci výdechu. Výsledné jednotky jsou v mbar (cmH2O).

NIF lze měřit buďto přídavným zařízením s tlakoměrem vřazeném do okruhu nebo přímo pomocí speciálních manévrů daného ventilátoru (pokud se jedná o modernější přístroj).

NIF odráží jaká je svalová síla a jaká je funkce bránice (nedokáže odlišit kde je problém) a jaká je rezerva ventilátoru. Čím nižší NIF je tím je nižší svalová síla nebo je patologický pohyb bránice (ruptura bránice, paréza…)

NIF -20 až -25 signaluzije možnost zahájit odvykání od sedace a ventilace. NIF větší jak -30 cmH2O (tj. vzdálenější od nuly) má dobrou prognostickou hodnotu k extubaci. Uvádí se, že až 93% pacientů s NIF větším jak -30 mbar zvládnou extubaci.

Naopak NIF nižší jak -15 cmH2O až -10 cmH2O (tj. blíže k nule) indikuje neschopnost pacientů spontánního dýchání vzhledem k velmi nízké svalové síle nebo patologickému pohybu bránice.

NIF byl rovněž ve studiích asociován s mortalitou. Ukázalo se, že NIF větší jak -33 mbar byl spojen s poklesem mortality až o 50%. NIF -28 a -26 byl pak spojen s poklesem mortality o 42% a 32%.

Více k NIF zde.

Advertisement