Význam a užití imunoglobulinových přípravků

Imunoglobulinové přípravky sehráli velkou roli v před antibiotické éře. I dnes jsou stále ještě používány u závažných infekčních onemocnění, kdy by tvorba protilátek nastoupila příliš pozdě, nebo v příliš malé míře, nebo u osob, které nejsou schopny si protilátky vytvářet sami.

Jejich účinek je okamžitý avšak má krátkou dobu trvání. Mluvíme o dnech maximálně týdnech. Jejich účinnost je vázána na včasné podání.

Imunoglobulinové přípravky dělíme a heterologní (nejčastěji koňské) a homologní (lidské). Nově lze také hybridizačními metodami připravovat monoklonální protilátky. Při podávání imunoglobulinovýcz přípravků mířených proti konkrétní nemoci mluvíme o principu pasivní imunizace. (neplést s podáváním imunoglobulinů pacientům s celkovým deficitem nebo podáváním monoklonálních protilátek mířených na určitý receptor -> onkoterapie at.) V infekčním lékařství zatím nemají monoklonální protilátky velký význam. Na trhu jediný preparát proti RS viru indikovaný u předčasně narozených dětí jako profylaxe.

Heterologní

Vzhledem k řadě nežádoucích účinků je dnes užíváme jen u život ohrožujících onemocnění. Mají velké riziko anafylaktické reakce, a to i přesto že jsou získávány velmi vyspělou technologií purifikace koňského séra.

Podáváme je výhradně frakcionovaně. Odstup kroků by měl být nejméně 30 min. Pacienta po celou dobu sledujeme.

  1. porušíme integritu kůže (škrábance – skarifikace) a podáme jednu kapku přípravku do rány
  2. aplikujeme 0,1 ml imunoglobulinu s.c.
  3. podáme imunoglobulin i.m. ve třech frakcích á 1 hod

Nastat může rovněž sérová nemoc. Její podstatou je tvorba protilátek proti imunoglobulinu. Nastupuje při častém podávání imunoglobulinů. Vzácně se může objevit již 3. den.

V terapii používáme antibotulický imunoglobulin, antirabický a antidifterický.

Homologní

Získáváme je purifikací plazmy dárců. Největší výhodou je minimum nežádoucích účinků a delší poločas působení. Díky menším nežádoucím účinkům je nemusíme podávat frakcionovaně. Nežádoucí účinky pokud se objeví jsou mírné a rychle odeznívají. Nevýhodou mnohem vyšší cena.

Přípravky, které používáme v terapii jsou antitetanický imunoglobulin, proti viru varicela zoster a klíšťové encefalitidy.

Advertisement