Hamburgerův shift

Hamburgerův shift nebo také nazývaný jako Hamburgerův efekt či chloridový shift popisuje přesun Cl- iontů výměnou za HCO3- mezi erytrocytem a plazmou.

CO2 z tkání je velké míře transportováno v podobě HCO3-. HCO3- vzniká následující cestou -> CO2+ H20 = H2CO3. Reakce C02 a H20 probíhá jak v plazmě tak v erytrocytu. Nicméně v plazmě probíhá velmi pomalu. V erytrocytu je tato rekace urychlena karbo-anhydrázou. Vzniknuvší sloučenina (H2CO3) je však velmi nestabilní a ihned se rozpadá na HC03- a H+.

Díky urychlení reakce karbo-anhydrázou vzniká většina HC03- uvnitř erytrocytu. HCO3- je transportován z erytrocytu do plazmy. Aby byl udržen elektrický potenciál na membráně je přesun HCO3- kompenzován přesunem Cl- v opačném směru. Tato výměna se nazývá Hamburgerův efekt.

Přesun Cl- do erytrocytu s sebou nese i přesun vody. Což vyústí v mírné zvětšení erytrocytu.

H+, který vznikl rozpadem H2CO3 téměř ihned reaguje s redukovaným hemoglobinem.

 

Advertisement