Vyšetření poruchy vědomí

Základní otázkou kterou si klademe u každého vyšetření pacienta je, jaký je stav vědomí. Stav vědomí hodnotíme u každého fyzikálního vyšetření když popisujeme objektivní stav. Měli bychom vždy popsat zdali je pacient při vědomí či nikoliv (je somnolentní atd.), dále v neurologickém vyšetření bychom měli popsat některé diencefalické reflexy (reagují zornice na osvit? atd.), důležité je také popsat svalový tonus a pokud je přítomna lateralizace popsat také tu co nejpřesněji.

  • hodnotíme stav vědomí (bezvědomí – kvantitativní porucha / kvalitativní porucha)
  • hodnotíme diencefalické relfexy (korneální relfex atd.)
  • hodnotíme oční příznaky (postavení bulbů, pohyb bulbů, fixace pohledem atd.)
  • hodnotíme dechovou aktivitu pacienta (dýchá pravidelně, bez spontánní dechové aktivity atd.)
  • hodnotíme hybnost končetin a tonus svalstva

Jak jsme již řekli součást každého fyzikálního vyšetření je určení stavu vědomí. K objektivizaci stavu vědomí používáme nejčastěji GCS (Glasgow Comma Scale).

U diencefalických relfexů nejčastěji hodnotíme pouze korneální reflex a popíšeme zdali je či není výbavný. Ostatní diencefalické relfexy se používají méně často.

U očních příznaků vždy popíšeme zdali pacient fixuje pohledem, zdali je pohyb bulbů volný všemi směry, zdali je přítomný nystagmus. Dále pokud je v hlubokém bezvědomí popisujeme postavená bulbu, zdali bulby bloudí. Důležité je rovněž popsat symetrii zorniček, jejich velikost a zdali reagují na osvit.

V neposlední řadě hodnotíme hybnost končetin pacienta. Zdali pacient provede pohyb na příkaz a zdali je pohyb symetrický. Hodnotíme svalovou sílu pacienta a také svalový tonus. Do tohoto vyšetření rovněž spadá také popsat Mingazziniho a Dufourovo příznak. Lateralizaci poté popíšeme např instabilita levé horní končetiny v Mingazziny, nebo paréza pravé horní končetiny 3/5.

Jak je patrné i k popsání paréz používáme objektivní škálu hodnocení tzv. funkční svalový test. Vždy zapisujeme ve formátu kolik bodů z možných pěti pacient v daném pohybu získal.

Pokud v tomto orientačním neurologickém vyšetření zjistíme že je přítomna asymetrie, či je nález nestandardní mělo by následovat podrobné neurologické vyšetření k dourčení výšky neurologické léze tzv. topizace poškození.

Advertisement