Cushingova triáda

Zde si vysvětlíme co je Cushnigova triáda. Pro správné pochopení bychom také měli vědět co je Cushingův zákon někdy též Cushingův relfex nebo vasopressorická odpověď CNS.

Cushingův zákon je reflex, kterým centrální nervový systém odpovídá na zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP) a následné snížení perfuzního tlaku (CPP). To vyústí v Cushingovu triádu. Cushingova triáda je tedy projevem Cushingova zákona. Cushingova triáda se skládá z bradykardie, nepravidelného dýchání a hypertenze.

  1. hypertenze
  2. bradykardie
  3. nepravidelné dýchání

Mechanismus vzniku Cushingovo triády je následující. Vzestup ICP způsobí pokles CPP. Receptory CNS zaznamenají snížení průtoku (CBF) a začíná pokus o udržení dostatečného CPP. Prostřednictvím sympatických vláken a jejich působením na alfa1- adrenergní receptory dochází k systémové vazokonstrikci a zvýšení MAP tak aby se zároveň zvýšil i CPP. V další fázi vzhledem k hypertenzi dochází k podráždění baroreceptorů v glomus karoticus a aktivuje se parasympatický systém, který reflexně způsobí bradykardii. Narůstající ICP poté vede k herniace a útlaku kmene kde je dechové centrum. Útlakem kmene se rozvíjejí poruchy dechového rytmu.

  1. vzestup ICP -> pokles CPP
  2. aktivace sympatiku -> alfa1 – adrenergní receptory -> systémová vazokonstrikce -> zvýšení MAP a zvýšení CPP
  3. hypertenze -> aktivace parasympatiku (glomus karoticus) -> bradykardie
  4. nárůst ICP -> konizace mozku / útlak mozkového kmene -> poruchy dechového rytmu

Cushingovo triádu jak již vyplývá z textu výše můžeme sledovat u pokročilých stavů se zvýšeným ICP jako jsou např. kraniotraumata. Cushingův reflex je tak poslední snahou organismu zachovat dodávku živin a kyslíku k mozku.

Jen pro připomenutí výpočet perfuzního tlaku mozku: CPP = střední arteriální tlak (MAP) –ICP, obecně každý perfuzní tlak tkáně je gradientem tlakem krve před tkání a za tkání. Nicméně vzhledem k vyššímu ICP než je tlak ve výrokové části zde platí již zmíněná rovnice. Z ní také vyplývá, že právě velikost ICP a MAP určují průtok krve mozkem, a to následovně. Zvýšení ICP sníží CPP při stejném MAP. MAP a CPP mají přímo úměrný vztah při stálem ICP.

+ MAP -> + CPP

+ ICP -> – CPP

 

Advertisement