Akutní koronární syndrom – léčba

Léčbu můžeme v zásadě rozdělit do třech rovin a to přednemocniční, nemocniční a dlouhodobá.

Léčba přednemocniční

 • oxygenoterapie -> 4 – 8 l (pouze při poklesu pod 95% hyperoxie je rovněž škodlivá -> zvětšuje riziko reperfuzního poškození)
 • analgosedace -> morfin 5 mg iv
 • antiagregace -> 500 mg ASA iv (při podání per os se vyhneme velkému first pass efektu a staší dávka 300 mg po)
  • již od začátku duální antiagregace
   • preferujeme ticagrelor (loading dose 180 mg po -> ne u pacinetů s bradykardií)
 • antikoagulace -> nefrakcionovaný heparin 60 – 70 j/kg iv – nejčastěji 5000 j / LMWH 1 mg/kg sc
 • zvážit betablokátory -> metoprolol 2,5 mg iv
 • nitroglycerin -> tablety nebo sprej popřípadě infuze (dobré u pacientů s hypertenzí či srdečním městnáním)
  • kontraindikace u pacientů s systolickým tlakem pod 90 torr
  • sprej nebo tablety pod jazyk
  • infuze 1 – 10 mg/hod iv

Léčba nemocniční

Zde se bude lišit dle toho o jakého pacienta se jedná a do jaké kategorie ho zařadíme. Zpravidla rozlišujeme pacienty se STEMI a nSTEMI/NAP.

STEMI

U pacientů zařazených do této skupiny je důležité co nejdříve zvolit reperfuzní terapii. V praxi se bude náš přístup lišit dle dostupnosti katetrizačního centra. V ČR tedy prakticky jediná volba katetrizace. Tam kde není dostupné (v ČR dostupné všude) katetrizační centrum tak fibrinolýza.

PCI je tedy metodou volby. Ošetření poté dle nálezu. Buďto balónková angioplastika nebo koronární stenting. V době primární intervence by měla být nejpozději zahájena duální antiagregace, lépe ihned při potvrzení diagnozy.

 • ASA 500 mg iv úvodní dávka a poté 100 mg udržovací dávka + Clopidogrel s nasycovací dávkou 300 – 600 mg iv následně udržovací dávku 75 mg
  • lépe než clopidogrel ticagrelor protože clopidogrel má vysokou míru rezistence kvůli tomu, že se jedná o proléčivo.

nSTEMI / NAP

nSTEMI pacienti na rozdíl od NAP pacientů mají pozitivní biomarkry myokardiálního poškození.

Terapie zahrnuje stratifikaci rizik rozvoje akutního infarktu myokardu. Kontinuální sledování EKG změn a zejména časné rozhodnutí o nutnosti selektivní koronární angiografie.

Farmakologicky se snažíme snížit nároky myokardu na kyslík a zabránit další tvorbě trombu / uzávěru věnčité tepny.

Více o akutním koronárním syndromu zde.

Advertisement