Bostonské pravidlo – acidobazická rovnováha

Bostonské pravidlo nám pomáhá odlišit zdali se jedná o izovolovanou metabolickou acidozu (MAC) nebo zdali je přítomna superponovaná respirační porucha.

Toto pravidlo říká, že pokud se jedná o metabolickou acidozou s respirační kompenzační složkou pak parciální tlak CO2 je roven výsledku rovnice níže.

pCO2 = (HCO3act / 5) + 1 [+/-0,3 kPa]

Z toho vyplývá, že pokud naměřené pCO2 bude mimo rozmezí vypočítaného pCO2 bude jednat o metabolickou acidozu se superponovanou respirační poruchou. Pokud bude v referenčním rozmezí půjde o izolovanou metabolickou poruchu.

Advertisement