Rovnice alveolárních plynů

Jak již víme, tak jedním z faktorů difuze plynů přes alveolokapilární membránu je gradient mezi alveolárním vzduchem a protékající krví. Čím je tento gradient větší tím je přenos rychlejší. Rovnice alveolárních plynů nám pomáhá odhadnout parciální tlak kyslíku v alveolu a získat tak informace o tom jaký gradient pro kyslík je mezi alveolem a přitékající krví.

Do rovnice vstupuje několik proměnných, které můžeme snadno měřit.

 • FiO2 – frakce kyslíku
 • Pb – barometrický tlak
 • Psvp water – tlak vzduchu nasyceného vodními parami
 • PaCO2 – parciální tlak CO2 v arteriální krvi
 • R – respirační kvocient
 • PAO2 – parciální tlak kyslíku v alveolu

Samotná rovnice vypadá takto:

PAO2 = FiO2 (Pb- Psvp water) – PaCO2/R

doplněno číselnými údaji pro typického člověka dýchajícího pokojový vzduch:

PA02 = 20,93 (101,325 – 6,3) – 5,3/0,8 -> PAO2= 13,3 kPa

Což znamená, že parciální tlak kyslíku v alveolu se odvíjí zejména od frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu (FiO2 (Pb- Psvp water)), od barometrického tlaku a velikosti alveolární ventilace.

 1. frakce vdechovaného 02
  • zvýšení FiO2 povede i ke zvýšení PAO2
  • zvýšení PAO2 vede i ke zvýšení alveolokapilárního gradientu a ulehčení difuze (Fickův zákon)
 2. barometrický tlak
  • barometrický tlak u hladiny moře suchého vzduchu činí 101,325 kPa
  • ve vyšší nadmořské výšce barometrický tlak klesá
  • z rovnice vyplývá, že pokles v Pb povede rovněž k poklesu v PAO2
  • pokles v PAO2 znamená nižší alveolokapilární gradient a tedy zpomalení difuez O2 přes alveolokapilární membránu
 3. velikost alveolární ventilace
  • vzhledem k tomu, že CO2 prochází přes alveolokapilární membránu velmi snadno tak jeho hladina v arteriální odráží velikost alveolární ventilace
   • lze tedy říci, že čím je PaCO2 vyšší tím je alveolární ventilace nižší a naopak tedy čím je PaCO2 nižší tím je alveolární ventilace větší
  • pokles PaCO2 (hyperventilace) tedy dle rovnice povede k nárůstu PAO2
  • nárůst PaCO2 (hypoventilace) analogicky povede k poklesu PAO2 a tedy ke snížení alveolokapilárního gradientu a zpomalení difuze kyslíku

Do rovnice alveolárních plynů vstupuje ještě respirační kvocient R. Respirační kvocient je funkce která upravuje podíl mezi produkcí CO2 a spotřebou O2. Tato hodnota se liší u různých diet. Pro středoevropskou dietu je R 0,8. Pro čistě proteinovou dietu je R 0,9 a pro čistě tukovou dietu je R 0,7. V praxi tedy uvažujeme R nejčastěji jako středoevropskou vyváženou dietu a tedy R=0,8.

 

Advertisement