Těžká sepse a septický šok

Jedná se o syndrom zánětlivé odpovědi organismu na infekční podnět. Vždy jde o závažný, život ohrožující stav. Až 90% všech sepsí má bakteriální etiologii. Ostatních 10% procent potom houby a vzácně další mirkoorganismy. Tři nejčastější původci jsou Stafylokok, Escherichie a Streptokok. Nozokomiální sepse bývají často gram negativní etiologie. V našich podmínkách se nápadně častěji, než v zahraničí objevuje jako původce Klebsiela a Pseudomonada.

 • stafylokoky, streptokoky, escherichie
 • klebsiela, pseudomonada

Sepse se typicky projeví jako…

 • horečka (kontinuální, intermitentní spíše) -> pozor na tvar křivky při antipyretické terapii
 • zimnice
 • třesavka
 • tachyonoe
 • tachykardie
 • poruchy perfuze (typické pro těžkou sepsi)
  • cyanoza
  • pocení
  • slabě hmatný puls
  • bledost
  • dyspnoe
 • kožní změny (petechie / sufuze)
 • porucha vědomí – neklid, dezorientace
 • leukocytóza / leukopénie (<10.000 – 12. 000<)
 • vysoké CRP
 • orgánová dysfunkce – hypotenze
 • oligurie / anurie

Diagnostika, potažmo určení etiologie je zásadní pro nastavení dobré terapie. Základem je hemokultivace. Snažím se odebírat před podáním ATB léčby. Pokud jsem již podal podávám před další následující dávku. Druhou zásadou je snažit se odebírat v době kdy je horečka nejvyšší, kulminuje. Odběr opakujeme 2- 3x krát. Odebíráme do aerobní i anaerobní lehvičky, celkem máme tedy 6 odběrů.

V inciální terapii podáváme ATB empiricky. Zejména podávámě ceftriaxon. Pokud máme ložisko v měkkých tkáních dáváme klindamycin. Pokud je zdroj neznámí indikujeme cefepim. Často využíváme kombinace s cirpofloxacinem. Gentamycinu se nsažíme vyhnout v iniciální terapii, kvůli jeho nefrotoxicitě.

příznak rozmezí poznámka
teplota + 38°C kontinuální / intermitentní
tachykardie + 90 / min Stálé příznaky sepse
tachypnoe + 20 / min
leukopenie / leukocytoza < 10.000 / ul – 12.000 / ul >

Septický šok

Jedná se o šok distribuční, který je způsoben periferní vazodilatací a vyznačuje se tedy hypotenzí, která ovšem nereaguje na volumoterapii. V terapii podáváme koloidy a vazopresory. Nejčastěji se jako původce uplatňují gram negativní bakterie.

 • hypotenze
 • nereaguje na volumoterapii
 • etilogie zejména gram negativy
Advertisement