Anosognosie

anosognosie – neschopnost uvědomit si vlastní chorobu