Respirační insuficience

Respirační insuficience je stav kdy dochází k selhání funkcí dýchací soustavy. Hlavní funkcí je transport plynů mezi krví, alveolárním plynem a atmosferou. Pokud tento řetězec je narušen mluvíme o respirační insuficienci.

 • plyny v arteriální krvi -> alveolární plyn -> atmosfera

Respirační insuficienci je nutné rozdělit dle rychlosti nástupu na akutní a chronickou.

 • akutní -> nejsou vyvinuty kompenzační mechanismy
 • chronická -> jsou již vyvinuty kompenzační mechanismy (zejména metabolická kompenzace respirační acidosy)

Dále dělíme respirační insuficienci na I. a II. typu podle toho, zdali je poškozena alveolo-kapilární membrána (přítomna hypoxie a normokapnie / hypokapnie) nebo, zdali je přítomna hypoventilace (přítomna hyperkapnie).

 • respirační insuficience I. typu (hypoxemická / parciální)
  • hlavním znakem je hypoxemie
  • porucha transportu CO2 nebývá přítomna, a proto je buď normokapnie nebo hypokapnie vlivem přítomné tachypnoe
  • hlavní příčinou tohoto typu bývá patologický děj na alveolokapilární membráně (zejména její ztluštění a prodloužení difuze kyslíku)
 • respirační insuficience II. typu (hypoxemicko – hyperkapnická / ventilační)
  • hlavním znakem je hyperkapnie a hypoxie
  • porucha ventilace je základním mechanismem vzniku insuficience tohoto typu (úrazy, útlum dechové aktivity, obstrukce…)

Diferenciální diagnostika respirační insuficience

Je důležité uvědomit co vše je zapojeno do procesu dýchání a postupně vyloučit poruchu každé úrovně.

 • nervový systém (porucha vědomí, mělké dýchání, bradypnoe)
  • centrum dechu v prodloužené míše
   • útlak kmene, zakrvácení kmene
  • útlum dechového centra toxiny
   • opiáty, benzodiazepiny
 • muskuloskeletální systém (vtahování břicha, nízké dechové objemy)
  • hlavní dechový sval je bránice
  • svalový atrofie, nedostatek síly, vyčerpání
   • dlouhodobá UPV, dlouhodobá zvýšená dechová námaha
  • minerálová dysbalance
   • hypofosfatemie, hypomagnesenemie / hypermagnesenemie
 • dýchací cesty (symptomy dle příčiny – prodloužené expirium, oslabený poslech za překážkou, opakované záněty v anamnéze na stejném místě, autopeep…)
  • zde zejména obstrukce dýchacích cest
   • cizí těleso, nádor, hlenová zátka, zakrvácení, otok, atelektáza
 • alveoly (poslechový nález -> chrůpky / trubicové dýchání, dyspnoe, hypoxie a často normokapnie)
  • výměna plynů na alveolokapilární membráně
  • izolované poškození membrány -> hypoxie ale většinou ne hyperkapnie
   • ARDS, fibroza plic, pneumonie, otok, hlenová zátka,
 • průtok krve plícemi
  • onemocnění týkající se plicních cév
   • krvácivé poruchy (Goodpasteurův syndrom)
   • obstrukce (plicní embolie)
   • městnavé srdeční selhání a edém plic, infarkt myokardu a městnání před levou komorou…