Neurologické vyšetření

Pro lepší orientaci je nejlepší rozdělit vyšetření do kategorií dle vyšetřované kvality / vlastnosti / poruchy. Při vyšetřování postupujeme vždy systematicky. Nejlépe tedy od hlavy k patě. Začneme vyšetřováním vyšších korových funkcí jako je orientace pacienta, paměť a pozorujeme jeho celkové chování. Dále postupujeme níže přes horní končetiny, kde zjišťujeme výbavnost reflexů a tonus svalů. Nakonec vyšetřujeme trup a dolní končetiny. Podrobný popis níže. Vždy bychom měli posuzovat symetrii vybavených relfexů. Krom reflexů a síly pohybů také vyšetřujeme taktilní čití a to stimulací (šimrání, škrábání) a chůzi.

Vědomí, orientace, paměť, chování

 • zhodnotíme jestli je pacient při vědomí (čas, místo, osoba)
 • paměť hodnotíme podle vybavení si anamnestických údajů (co se stalo než jste se k nám dostal? jaké léky berete?…)

Řeč

 • necháme pacienta nejprve spontánně mluvit, poté řídíme rozhovor my
 • pozorujeme jak pacient mluví (srozumitelnost, plynulost, hlasitost, používání holých vět a souvětí, volba slov)
 • hodnotíme též pacientovu artikulaci (jak vyslovuje, jak melodický je jeho projev)

Perimetrie (vyšetření zorného pole)

 • provádíme tzv. konfrontační vyšetření zorného pole – posoudíme co vidíme my a co pacient (rozpažíme ruce mezi sebe a pacienta, při okrajích zorného pole pohybujeme prsty a necháme pacienta aby nám řekl, kterou rukou hýbeme)
 • vyšetřujeme vždy ve všech kvadrantech (horních, dolní, pravý, levý)
 • lze vyšetřovat také tyčinkou (nataženou rukou mezi pacientem a námi držíme tyčinku, pomalu jdeme z periferie do centra, pacient se nám dívá do očí a až uvidí tyčinku řekne, posoudíme kdy ji vidíme mi a kdy pacient)

Pohyby očí

 • poprosíme, aby pacient sledoval náš prst (pouze očima; dle potřeby můžeme pacientovi hlavu jemně přidržet za bradu)
 • na vzdálenost paže pomalu pohybujeme prstem, který pacient fixuje pohledem
 • vždy musíme dosáhnout krajních poloh
 • vyšetřujeme ve všech směrech (nahoru, dolu, doprava, doleva, diagonálně, k pacientovi = konvergence)

Mimika

 • pozorujeme symetrii v obličeji (koutky, nasolabiální rýha, oční štěrbiny)
 • necháme pacienta udělat vrásky na čele, pokrčit nos, silně zavřít oči, zamračit se, usmát se, vycenit zuby (n. facialis)

Vyšetření jazyka

 • hodnotíme polohu jazyku v klidu
 • nechámě pacienta aby na nás vyplazil jazyk (pozorujeme zdali plazí jazyk ve střední čáře)
 • zároveň posuzujeme i trofiku jazyku

Svalový tonus na horních končetinách a síla HK

 • hodnotíme jak je pacient schopen provést pohyby (proti zátěži, proti gravitaci, bez gravitace, vůbec)
  • necháme pacient aby pokrčil ruku a talčil proti nám (extenzory)
  • chceme aby pacient pokrčil ruku v lokti ale klademe odpor (flexory)
 • při rychlém propnutí hledáme spasticitu
 • při vyšetřování zápěstí kdy ho pomalu protahujeme hledáme známky rigidity
 • dále necháme pacienta, aby nám silou stiskl ruku a posuzujeme jak silného stisku je schopný

Relfexy na HK

 • bicipitový reflex
  • semiflexe v lokti a podráždění šlachy bicepsu povede k záškubu bicepsu
 • tricipitový reflex
  • pacientovu ruku uchopíme a zvedneme do výše ramene (abdukce v rameni a flexe v lokti), po podráždění šlachy tricepsu povede k záškubu tricepsu

Příznaky na HK

 • Mingazziniho příznak
  • necháme aby pacient předpažil a zavřel oči, sledujeme pokles jedné nebo obou rukou
 • Dufourův příznak
  • při maximální supinaci a předpažení sledujeme přechod ruky do pronace a pokles oproti končetině druhé

Svalový tonus na dolních končetinách

 • pozorujeme odpor, který klade pacient při pasivně prováděných pohybech v koleni a kotníku

Reflexy DK

 • patelární relfex
  • při semiflexi v koleni a relaxovaných svalech podráždíme patelární šlachu a dojde k propnutí v koleni
 • reflex Achillovy šlachy
  • uchopíme pacienta za lýtko a poprosíme a lehce držel triceps napnutý, podráždíme Achilovu šlachu a dojde k záškubu v tricepsu

Příznaky na dolních končetinách

 • Mingazziniho příznak
  • necháme pacient zdvyhnout DK (stehno vertikálně a bérce horizontálně) a sledujeme pokles bérců
 • příznak Babinského
  • při podráždění vnější strany planty a oblasti pod prsty dochází k extenzi palce
Advertisement