Virostatika

Virostatika jsou léky působící proti virovým infekcím, užívané pouze ve vážných stavech. Zde uvedeme přehled virostatik dle indikací.

Chřipka

 1. Inhibitory neuraminidázy -> enzym zprostředkovávající oddělení viru od receptoru při průniku do buňky a při uvolnění virových partikulí z buňky. Používaný preparátem je Oseltamivir. Podaný musí být d 48 hodin po objevení příznaků, jinak ztrácí na účinnosti.
 2. inhibitory replikace viru -> používaným preparátem je amantadin. Působí proti oddělení viru od membrány a vir tak nemuže započít rozmnožení

Herpes infekce

Používáme několik preparátů. Všechny mají velmi podobný mechanismus účinku. Blokují virovou polymerázu. Nepůsobí tedy na jiné tkáně těla a mají tedy velmi dobrý bezpečnostní profil. Zástupcemi jsou…

 1. aciclovir 
 • pouze pokud je podaný včas u herpes labialis
 • prakticky netoxický
 1. ganciclovir 

– působí i CMV

 1. valaciclovir

Hepatitidy

 1. ribavirn
 • k léčbě hep C
 • vždy se podává s interferonem alfa
 • inhibice syntézy RNA
 1. lamivudin
 • inhibice syntézy DNA
 • vždy se podává s interferonem alfa
 • k léčbě hep B
 1. sofosbuvir
 • “nové” antivirotikum
 • k léčbě hep C

HIV

HIV terapie zažívá velký bum, a proto pořád přicházejí nová doporučení léčby a nové preparáty. Nyní bysme měli indikovat dva preparáty nuklesidové a jeden nenukleosidový v kombinaci. Většina preparátů funguje jako inhibitory reverzní transkriptázy.

 1. nukleosidové preparáty
 • tenefovir
 • zidovudin
 1. nenukleosidové preparáty
 • nevirapin

Mezi jejich nežádoucí účinky patří anemie a neutropenie. Podáváme tedy souběžně EPO.

Advertisement